Slovenská spoločnosť pre bioregeneračnú medicínu

o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti

Logo SSBRM

SK EN
 • Koncepcia, odborné zameranie a ciele spoločnosti


  Medicínsky odbor: Integratívna bioregeneračná medicína

  Slovenská spoločnosť pre bioregeneračnú medicínu, o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti vznikla ako prvá odborná spoločnosť na Slovensku so zameraním na integratívnu medicínu.  Viac informácii


  Koncepcia spoločnosti

  Koncepcia bioregeneračnej medicíny odráža naliehavé celospoločenské a medicínske požiadavky v rýchlo sa rozvíjajúcej vedomostnej spoločnosti na diagnostiku skorých štádií...
  Ďalej


  Odborné zameranie

  Medicína výživy - liečba ochorení výživou (super food, functional food) / pohybová liečba, kde bioregeneračná medicína využíva znalosti z aplikovanej biomechaniky skeletu...
  Ďalej


  Ciele spoločnosti

  Kontinuálna edukácia slovenských lekárov renomovanými vedecko – výskumnými pracovníkmi z univerzitných kliník a výskumných inštitútov s vedecko – pedagogickými hodnosťami v...
  Ďalej

 • Koncepcia spoločnosti


  Primárna prevencia

  Koncepcia bioregeneračnej medicíny odráža naliehavé celospoločenské a medicínske požiadavky v rýchlo sa rozvíjajúcej vedomostnej spoločnosti na diagnostiku skorých štádií vyčerpania kompenzačných rezerv organizmu a integráciu bioregeneračných programov do prevencie vzniku ochorení (primárna prevencia) pre zamestnancov a podnikateľov so zvýšeným pracovným zaťažením sprevádzaným s predĺženou pracovnou dobou, s trvalým stresom, nedostatkom času pre oddych.


  Sekundárna prevencia

  Bioregeneračná medicína taktiež integruje do liečebných postupov v klasickej medicíne s cieľom zrýchliť proces uzdravenia a zlepšenia zdravotného stavu pacientov vedúceho k skráteniu práceneschopnosti (sekundárna prevencia).


  Dôležitosť

  Koncepcia bioregeneračnej medicíny vychádza z kritérií dnešnej demokratickej spoločnosti, kde zdravie a dlhodobá práceschopnosť – patria k najdôležitejším faktorom ekonomickej existencie jedinca v spoločnosti.
 • Odborné zameranie


  Medicína výživy
  - liečba ochorení výživou (super food, functional food)


  Pohybová liečba
  - kde bioregeneračná medicína využíva znalosti z aplikovanej biomechaniky skeletu


  Psycho-somato-sociálna medicína a liečba
  - body-mind medicine


  Elektrotechnická a virtuálna medicína
  - bioelektromagnetické polia človeka
  - - diagnostika a terapia
  - patogénne elektromagnetické informačné polia v životnom prostredí
  - - vplyv na človeka a možnosti ich eliminácie


  Filozofická terapia
  - morálne hodnoty
  - zmysel života
  - cieľ činnosti človek zameraný na prínos pre spoločnosť
  - etikoterapia.
 • Ciele spoločnosti

  1. Kontinuálna edukácia slovenských lekárov renomovanými vedecko – výskumnými pracovníkmi z univerzitných kliník a výskumných inštitútov s vedecko – pedagogickými hodnosťami v novom interdisciplinárnom progresívne sa rozvíjajúcom odbore integratívnej bioregeneračnej medicíny.

  2. Prezentácia najnovších výsledkov z oblasti klinického vývoja a výskumu v oblasti bioregeneračnej medicíny a možnosti integrácie bioregeneračnej medicíny do klasickej medicíny v praxi.

  3. Motivácia slovenských lekárov k aktívnemu rozvíjaniu medzinárodnej vedecko – výskumnej spolupráce v rámci EU, zapájanie slovenských lekárov do medzinárodných vedecko - výskumných a odborných tímov.

  4. Vytvorenie sekcie pre mladých vedeckých pracovníkov v štádiu doktorandského štúdia a umožnenie prezentácie výsledkov ich vedecko-výskumnej práce.

  5. Ohodnotenie a uctenie si práce slovenských a zahraničných vedeckých a výskumných pracovníkov, bádajúcich v oblasti integratívnej medicíny udelením cien pri laudačnom ceremoniály na každoročnom medzinárodnom sympóziu, organizovanom spoločnosťou.
  5.1. Kryštálová medaila za vedu a výskum v oblasti bioregeneračnej a integratívnej medicíny
  5.2. Cena Dr. Martina Kukučína za bioregeneračnú medicínu integrovanú do praktickej medicíny - za celoživotné dielo výkonu lekárskeho povolania, za vysokú odbornosť a empatický prístup k pacientom
  5.3. Ďakovný list kolegom z nemedicínskych interdisciplinárnych odborov, ktorí sa podieľajú na rozvoji odboru bioregeneračnej a integratívnej medicíny.

  6. Publikačná a prednášková činnosť pre lekárov a pre laickú verejnosť.

  7. Medzinárodná spolupráca s klinickými a výskumnými pracoviskami integratívnej medicíny.

  8. Výmena praktických skúseností a vedomostí lekárov pôsobiacich v privátnej sfére a poskytujúcich alternatívnu terapiu na spoločných seminároch a sympóziách.
 • Spolupráca

  SSBRM vyzýva k spolupráci odborníkov z interdisciplinárnych odborov, ktorí svojou vedeckou a výskumnou činnosťou pomáhajú riešiť parciálne úlohy projektov, spadajúcich do ich odbornosti a tým podporujú rozvoj integratívnej bioregeneračnej medicíny a opačne SSBRM pomáha kolegom v iných vedných interdisciplinárnych odboroch riešiť tie časti, ktoré spadajú do oblasti integratívnej bioregeneračnej medicíny.

  SSBRM sa zároveň snaží svojou koncepciou a zameraním ovplyvňovať a usmerňovať vedeckú, výskumnú a praktickú činnosť iných vedných odborov, ktoré vplývajú na zdravie človeka, tak aby bola ich činnosť nasmerovaná v prospech udržania zdravia jedinca.

  1. biotechnológia a potravinárska technológia, potravinárska biochémia a toxikológia
  2. biologické poľnohospodárstvo
  3. environmentálna ekológia
  4. elektrotechnické inžinierstvo
  5. aplikovaná medicínska fyzika a matematika
  6. matematická štatistika
  7. psychológia, chronopsychológia
 • História


  Od založenia po súčasnosť

  Založenie spoločnosti iniciovala v Bratislave v roku 2010 Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD., ktorá vypracovala koncepciu zamerania a činnosti spoločnosti a stala sa prvou prezidentkou spoločnosti.


  Činnosť spoločnosti bola schválená prezídiom SLS od 1.1. 2011.  Koncepcia spoločnosti je svojím zameraním novátorská s progresívnymi cieľmi aj v medzinárodnom ponímaní.


  Spoločnosť zorganizovala desať medzinárodných a vedeckých sympózií o bioregeneračnej medicíne v Bratislave s veľkým úspechom.


  Výbor spoločnosti tvorí medzinárodný tím odborníkov, s dlhoročnou klinickou praxou a skúsenosťami v klinickom výskume v oblasti integratívnej medicíny.


  Členovia výboru sú členmi medzinárodných tímov, organizácií, spoločností alebo inštitútov, ktoré sa podieľajú na rozvoji integratívnej medicíny a sú členmi redakčných rád vedeckých časopisov orientovaných na odborné a vedecké práce z oblasti integratívnej medicíny.


  Prezidentka spoločnosti je školiteľkou viacerých doktorandov zo SR a zahraničia, ktorých téma výskumných projektov je z oblasti integratívnej bioregeneračnej medicíny.
 • Ceny a pocty


  V súlade s platným Štatútom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) pre udeľovanie cien a pôct, Slovenská spoločnosť pre bioregeneračnú medicínu, o.z. SLS (ďalej len SSBRM) vydáva vlastný Štatút udeľovania cien a pôct.


  SSBRM:
  a) podporuje zvyšovanie a prehlbovanie odbornej a profesionálnej úrovne a rozvoj vedeckej a výskumnej práce svojich členov v oblasti integratívnej bioregeneračnej medicíny
  b) oceňuje všeobecne uznávané vynikajúce výsledky dlhodobej odbornej činnosti, publikačné a prednáškové aktivity v bioregeneračnej medicíne a zásluhy o rozvoj SSBRM udeľovaním vlastných cien a pôct.


  I. P O C T Y: (jednotlivé druhy sú uvedené v poradí podľa ich hierarchie)
  A. Ďakovný list SSBRM
  B. Medaila SSBRM (Kryštálová medaila)
  C. Čestné členstvo výboru SSBRM
  D. Čestné členstvo SSBRM


  II. C E N Y
  A. Cena Dr. Martina Kukučína
  B. Cena SBRM za najlepšiu odbornú publikáciu
  C. Cena SSBRM za najlepšiu odbornú prednášku  Udeľovanie pôct:
  Pocty udeľuje výbor SSBRM. Pocty sa udeľujú bez nároku na finančnú odmenu. Diplomy sa vyhotovujú v jednom vyhotovení a podpisujú ho: prezident SSBRM a vedecký sekretár SSBRM (pre zahraničných kolegov prezident SLS), v ich neprítomnosti viceprezident SSBRM a člen výboru poverený agendou cien a pôct SSBRM. Diplomy pri čestnom členstve SSBRM podpisuje prezident SLS, prezident a vedecký sekretár SSBRM.
 • Medaila SSBRM - kryštálová medaila

  Kryštálovú medailu udeľuje výbor SSBRM členom a tiež nečlenom SSBRM, právnickým a fyzickým osobám jeden krát za rok pri príležitosti Medzinárodného vedeckého a edukačného sympózia o bioregeneračnej medicíne. Cena sa udeľuje za dosiahnuté úspechy vo vedecko – výskumnej a v publikačnej činnosti z oblasti bioregeneračnej medicíny - interdisciplinárneho vedného odboru, ktorý je súčasťou integratívnej medicíny (liečba výživou, aplikovaná biomechanika v pohybovej liečbe, psycho-somato-sociálna medicína, elektrotechnická a energetická medicína, filozofická terapia).

  Kryštálová medaila je vyhotovená zo skla a udeľuje sa spolu s diplomom v jazyku slovenskom a anglickom pri príležitosti Medzinárodného vedeckého a edukačného sympózia o bioregeneračnej medicíne, spravidla pri okrúhlom alebo lomenom životnom jubileu fyzickej osoby nad 50 rokov (vekové kritérium však nie je mandátnou podmienkou), alebo inom významom výročí a jubileu právnickej osoby. Pre zahraničných ocenených podpisuje diplom prezident SSBRM a prezident SLS.
 • Ceny

  A. Cena Dr. Martina Kukučína
  B. Cena SBRM za najlepšiu odbornú publikáciu
  C. Cena SSBRM za najlepšiu odbornú prednášku

  Cenu Dr. Martina Kukučína udeľuje výbor SSBRM jedenkrát za rok pri príležitosti medzinárodného sympózia o bioregeneračnej medicíne. Cena sa udeľuje lekárom, ktorí sa stali uznávanými odborníkmi na Slovensku za ich celoživotné dielo a výsledky, ktoré dosiahli pri výkone lekárskeho povolania počas svojej odbornej praxe (30 rokov a dlhšie) v oblasti klinickej a praktickej medicíny a lekárom, ktorí sa vyznačovali najmä profesionálnym a empatickým prístupom k pacientom.Dr. Martin Kukučín, vlastným menom Dr. Matej Bencúr (17. 5. 1860 – 21. 05. 1928), slovenský lekár, prozaik, dramatik a publicista. Bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského literárneho realizmu, zakladateľ modernej slovenskej prózy. Lekársku fakultu Karlovej Univerzity úspešne ukončil v Prahe. Povinnú lekársku prax absolvoval na klinikách v Bratislave, Innsbrucku a vo Viedni. Na Slovensku nenašiel miesto lekára a tak hľadal uplatnenie v zahraničí. Prihlásil sa do viacerých súbehov, nakoniec získal miesto obecného lekára v obci Selce na ostrove Brač. Spolu s lekárskou ordináciou si zriadil aj lekáreň, v ktorej preferoval prírodné liečivá, magistra liter vyrobené z rastlín a liečivých byliniek rastúcich na ostrove. V prevencii a liečbe ochorení odporúčal morské kúpele a plnohodnotnú stravu. Spájal klasickú medicínu s alternatívnou medicínou. Prácu obecného lekára na ostrove, kde neboli nemocnice a obecný lekár bol jedinou nádejou pre chorých v niekoľkých obciach, prijal Dr. Martin Kukučín ako svoje celoživotné poslanie a neskôr odmietol aj iné ponúkané miesta lekára na mestských klinikách. V roku 1908 odišiel do Južnej Ameriky, Punta Arenas v Chile, kde pokračoval v práci praktického lekára v tých častiach regiónu, kde nebola lekárska starostlivosť dostupná a liečil najmä nemajetných občanov. SSBRM si zvolila meno Dr. Martina Kukučina pre udeľovanie ceny ako prejav ocenenia jeho osobnosti a zásluh, ako symbol nezištnej činnosti v oblasti praktickej medicíny v tých najnáročnejších podmienkach (ostrov Brač, Chile) a poskytovania odbornej medicínskej starostlivosti početným, nemajetným vrstvám občanov, ako ocenenie jeho empatického prístupu k pacientom a uplatňovania komplementárnej a alternatívnej medicíny.
  Cena SSBRM za najlepšiu odbornú publikáciu sa udeľuje členovi SSBRM za autorstvo alebo spoluautorstvo monografie alebo inej odbornej publikácie alebo za súbor odborných prác, ktoré boli predložené do súťaže o najlepšiu odbornú publikáciu a ktoré boli vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku.
  Cena SSBRM za najlepšiu odbornú prednášku sa udeľuje členovi (kolektívu) SSBRM za prednášku prednesenú na odbornom podujatí SSBRM v predchádzajúcom kalendárnom roku.

  Pocty a ceny sa udeľujú bez nároku na finančnú odmenu. Členom SSBRM je možné navrhovať a udeľovať ceny a pocty SLS podľa Štatútu udeľovania cien a pôct SLS, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.sls.sk
 • Ďakovný list SSBRM

  Ďakovný list SSBRM sa udeľuje právnickým alebo fyzickým osobám, najmä členom výboru SSBRM za dlhoročnú záslužnú činnosť v prospech budovania a rozvoja SSBRM alebo za jednorazový záslužný čin v oblasti zdravotníctva a v odbore bioregeneračnej medicíny a tiež kolegom z interdisciplinárnych odborov, ktorí sa podieľajú na rozvoji odboru integratívnej bioregeneračnej medicíne. • Čestné členstvo výboru SSBRM

  Čestné členstvo výboru SSBRM sa udeľuje najmä dlhoročným členom výboru SSBRM za významné zásluhy o budovanie a rozvoj SSBRM na konkrétne funkčné obdobie.


  Čestné členstvo SSBRM

  Čestné členstvo SSBRM navrhuje výbor SSBRM a udeľuje sa po schválení Prezídiom SLS a to:

  1. členom SSBRM za mimoriadne zásluhy o budovanie a rozvoj SSBRM, najmä pri odbornom a organizačnom zabezpečovaní odborných a vedeckých vzdelávacích aktivít a

  2. iným fyzickým a právnickým osobám za ich dlhodobý prínos v oblasti rozvoja bioregeneračnej medicíny, vzájomnej spolupráce a dobrých partnerských kontaktov
  - fyzickým osobám sa udeľuje spravidla pri životnom jubileu nad 60 rokov a spravidla po získaní predchádzajúcich pôct
  - odovzdáva sa na zhromaždení členov, alebo na významnom odbornom podujatí v príslušnom kalendárnom roku
  - diplom sa vyhotovuje v latinskom jazyku.
 • Výbor SSBRM

  Prezidentka SSBRM
  Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD.

  Vedecké a odborné riadenie spoločnosti, vedecký a odborný garant SSBRM.
  Odborný profil


  Vedecký sekretár
  Ao. Univ. Prof. Dr. Med. Wolfgang Marktl, PhD.,

  Vedecké a odborné riadenie spoločnosti
  Odborný profil


  Viceprezident
  Senator MR DDr. Hannes SCHOBERWALTER

  Výkonný odborný medicínsky manager
  Odborný profil


  Consul Mgr. Michael Häckel, MBA
  Domáca a zahraničná marketingová komunikácia, vzťahy k odbornej verejnosti v oblasti integratívnej bioregeneračnej medicíny.


  Odborný profil


  Dozorná rada:
  1. Doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
  2. Univ. Dr. Med. Gabrielle Dienhardt Schneider
 • Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD.


  Prezidentka spoločnosti

  Jaroslava Wendlová skončila Lekársku fakultu Univerzity J.A. Komenského v Bratislave. Pôsobila ako odborná asistentka na Klinike Geriatrie LFUK a I. Internej klinike LFUK v Bratislave. Študijný pobyt absolvovala na univerzitných klinikách v Prahe, Moskve, Viedni, Bad Pyrmonte, Hannoveri, Ulme. Získala vedeckú hodnosť kandidáta vied v ČR a docenta v SR. Společnost pro metabolické onemocnení skeletu České lékařske společnosti J.E. Purkyně v Prahe jej 3 - krát udelila prvú cenu za najlepšiu vedeckú prácu z osteológie publikovanú v rokoch 1999, 2006 a 2007. V roku 2009 jej sanofi – aventis s.r.o. udelila Čestné uznanie za 7 originálnych, nezávislých publikácii z oblasti osteológie.

  S úspechom (cum lauda) ukončila medzinárodný Certifikovaný kurz z kostnej denzitometrie International Osteoporosis Foundation (IOF) v Rakúsku, diplomované postgraduálne štúdium integratívnej medicíny v Nemecku a Rakúsku, diplomované štúdium medicíny výživy v Rakúsku, diplomované štúdium psychosomatosociálnej medicíny v Rakúsku, diplomované štúdium urgentnej medicíny v Rakúsku, Certifikované postgraduálne štúdium aplikovanej biomechaniky muskuloskeletálneho systému na Technickej Univerzite v Ulme, Nemecko, diplomované štúdium regulačnej analýzy v chronopsychológii na Inštitúte chronopsychológie, Sigmund Freud Univerzity vo Viedni.

  Členstvo v redakčných radách vedeckých časopisov získané konkurzným konaním:
  1. Emergency Medicine (DOVE Medical Press, New Zealand)
  2. Journal für Mineralstoffwechsel (Austria)
  3. Wiener medizinische Wochenschrift (Austria)
  4. Journal of Integrative Nephrology and Andrology (JINA, Shanghai, China)
  5. zastupujúca editorka Public Health (BioMed Central, England)
  6. recenzentka vedeckých prác prihlásených na medzinárodné vedecké konferencie organizované WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), Anglicko

  Hosťujúca editorka (šéfredaktorka) vo vedeckých časopisoch (Guest editor):
  1. Monotematické číslo: Osteology: Basic and Clinical Aspects, 2007, vol 157, č.23/24, pre Wiener medizinische Wochenschrift, Rakúsko.
  2. Monotematické číslo: Applied biomechanics in Osteology 2011, vol 161, 19 – 20, pre Wiener medizinische Wochenschrift, Rakúsko.
  3. Monotematické číslo: Electrotechnical and virtual medicine in progress, prer Current Signal Transduction Therapy, Bentham Science Publishers, USA, 2015 in production.

  Zodpovedná riešiteľka, spoluriešiteľka výskumných projektov, tvorca idei a postupov riešenia výskumných projektov
  1. Zodpovedná riešiteľka : Jednoročné farmakologicko - epidemiologické celoslovenské multicentrické sledovanie účinnosti a bezpečnosti prípravku Calciton 200 I.U. nasálny spray v ambulantnej praxi (Poskytovateľ grantu: Slovakofarma, Hlohovec)
  2. Tvorca idei a postupov riešenia výskumného projektu: Stratégia vyhľadávania pacientov s ochorením Morbus Paget na Slovensku (Poskytovateľ grantu: Novartis)
  3. Spoluriešiteľka: Stratégia rozvoja znalostnej ekonomiky a spoločnosti do roku 2015 – spoluriešiteľka za oblasť týkajúcu sa rizika výskytu ochorení spojených s rozvojom znalostnej spoločnosti s návrhom na ich riešenie v prevencii a liečbe. (Projektová úloha z požiadavky uznesenia vlády SR č. 906 z 25.októbra 2006, gestor – Ekonomický ústav SAV)
  4. Menovaná Vedeckou radou Ministerstva zdravotníctva SR za rezort zdravotníctva ako riešiteľka za SR do medzinárodného projektu Joint Programming in Research v rámci témy Health, Food and the Prevention of Diet related Diseases, koordinovaného z Ministry of Economic Affairs v Haagu, Holandsko, Členka medzinárodného riadiaceho výboru - Member of the International Management Board of Joint Programming Initiative A healthy diet for a healthy life (JPI HDHL), Haag, Holandsko.

  Publikácie: 66 vedeckých prác ako prvý autor, je samostatnou autorkou troch monografií: Osteoporóza. Pohybová liečba (Bratislava, 2008), Biomechanical variables in bone densitometry, (Bratislava 2010), Biomechanical variables in assessment of fracture risk (New York, ,2012), 1 kapitola o príčinách vzniku depresie u osteoporotických pacientok po zlomeninách stavcov vo vedeckej knihe Women and Depression (New York, 2009), 8 kapitol vo vedeckej knihe Osteoporosis: Etiology, Diagnosis and Treatment (New York, 2009), 1 kapitola vo vedeckej knihe Overweightness and Walking (New York, 2010), 1 kapitola vo vedeckej knihe Recent Progress in Medicinal Plants (India, 2014). Svojimi 17 úspešnými odbornými brožúrami sa od roku 1998 podieľa na kontinuálnom vzdelávaní osteoporotického pacienta na Slovensku. Citácie: 247 takmer len v zahraničnej literatúre.

  V roku 2010 vytvorila originálnu koncepciu zamerania a cieľov bioregeneračnej medicíny a iniciovala založenie Slovenskej spoločnosti pre bioregeneračnú medicínu. V súčasnosti pôsobí v zahraničí v odbore integratívnej medicíny, bioregeneračnej medicíny a aplikovanej biomechaniky v muskuloskeletálnej medicíne.

  Je školiteľkou doktorandov na FZaSP TU v Trnave a na STU v Bratislave.

  Bronzová medaila SLS (2009) za rozvoj interdisciplinárneho odboru Aplikovanej biomechaniky v muskuloskeletálnej medicíne

  Strieborná medaila SLS (2011) za rozvoj interdisciplinárneho odboru Bioregeneračnej medicíny, za vytvorenie koncepcie činnosti, organizačnej štruktúry a iniciáciu založenia Slovenskej spoločnosti pre bioregeneračnú medicínu a jej integráciu do medzinárodného programu JPI HDHL (Joint programming initiative a healthy diet for healthy life).

  Kryštálová medaila SSBRM (2014) za vedeckovýskumnú činnosť v oblasti bioregneračnej integratívnej medicíny.

  Ďakovné listy
  1. Ďakovný list Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti za prednášku na IV. Slovenskom geriatrickom kongrese s medzinárodnou účasťou v Tatranskej Lomnici 2005.
  2. Ďakovný list Odbornej spoločnosti pre FBLR za prednášku na XI. Jesennej rehabilitačnej konferencii s medzinárodnou účasťou v Nových Zámkoch 2005.
  3. Ďakovný list Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí za prednášku na 11. Kongrese slovenských a českých osteólogov v Piešťanoch 2008.
  4. Ďakovný list Slovenskej lekárskej spoločnosti 2010 za publikované vedecké monografie:
  4.1. Osteoporóza. Aplikovaná biomechanika v kinesioterapii (2008)
  4.2. Biomechanical variables in assesment of fracture risk (2010)
  4.3. Desať kapitol vo vedeckých knihách publikovaných v USA, Nova Science Publishers (2008, 2010).
  5. Ďakovný list spoločnosti Gedeon Richter Slovakia 2010 za organizovanie nezávislých vedeckých medzinárodných edukačných sympózií z klinickej osteológie a za originálnu nezávislú prednášku Do men and women fracture in the femoral neck area by fall at the same BMD value? Prednesenú na 4. Medzináronodm vedeckom a edukačnom osteologickom sympóziu a na 1. Sympóziu aplikovanej biomechanik v muskuloskeletálnej medicíne na Slovensku.

  Na základe publikovania originálnych vedeckých prác s problematikou, ktorá ešte nebola publikovaná vo svetovej literatúre bola navrhnutá a vybraná do ročenky Who is who in the world 2010?

  Verejná vedecká a odborná činnosť
  Organizátorka, prezidentka, odborný a vedecký garant 9 Medzinárodných vedeckých a edukačných sympóziách s problematikou osteológie a bioregeneračnej medicíny 2007 až 2014 v Bratislave, 2008 aj v Košiciach.

  Znalosť jazykov: aktívne anglicky, nemecky, rusky.
 • Ao. Univ. Prof. Dr. Med. Wolfgang Marktl, PhD.,


  Vedecký sekretár

  Country: Austria

  Birth Date 14.4.1944 at Waiern/Austria
  Study of medicine in Innsbruck and Vienna from 1962 to 1968
  Graduation as medical doctor June 1968
  From 1982 to 2009 member of the medical faculty of the university of Vienna or medical university of Vienna respectively, most of this time as physiologist on the physiological department.
  Appointment as university lecturer (Univ. Dozent) at January 1983
  Designation as Ao. Univ. Prof. in the year 1994
  Head of the Ludwig Boltzmann Institut zur Erforschung physiologischer Rhythmen” located in Bad Tatzmannsdorf/Austria from 1986 to 2011.
  President of the Wiener Internationale Akademie für Ganzheitsmedizin” since 2003.
  Scientific fields: Nutrional physiology, Metabolism, Balneology, Medical climatology, Chronobiology, Integrative medicine.
  320 scientific publications.
 • Senator MR DDr. Hannes SCHOBERWALTER


  Vicepresident

  Gründer und Präsident von EULEAD – European Club for Excellence in Leadership and Management. Leiter des Referats für Internationale Traditionelle Medizin, Prävention und komplementäre Krebsbehandlungen der Ärztekammer für Wien. Mitglied des Referats für Komplementäre Medizin der Österreichischen Ärztekammer. Mitgründer und Vizepräsident des Stift Geras Kompetenzzentrums für Traditionelle Medizin und Salutogenese. Vizepräsident der Slowakischen Medizinischen Gesellschaft für Bioregenerative Medizin. Mitglied der Royal Society of Medicine London. Stv. Chefarzt der Landesstelle Wien der Pensionsversicherungsanstalt. Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger. Unternehmensberater mit Schwerpunkt Unternehmensstrategie, Personalmanagement und Organisationsentwicklung. Lektor an der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften und an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien. Verfasser diverser Publikationen und Beiträge sowie Buchautor (Dynamische Faszien, Springer-Verlag 2017). Freier Journalist mit Publikationen in den Themenbereichen Medizin, Kosmetik, Ethik, Management und Führung. Mitglied des Österreichischen Journalisten Clubs (ÖJC) und der United Nations Correpondents Accociation Vienna (UNCAV).  since 2022 Head of the Department for International Traditional Medicine, Prevention and Complementary Cancer Treatments of the Vienna Medical Association

  Member of the Department for Complementary Medicine of the Austrian Medical Association

  Cooperation agreement between EULEAD and the HongAi Institute

  since 2021 Consultant for Strategic Management and International Business Development in an honorary capacity of the expert team of the Honorary Consulate of the Republic of Panama for Bavaria with responsibility for Traditional Medicine and Salutogenesis as well as international contacts and business development

  Co-Founder and Vice-President of the Stift Geras Competence Center for Traditional Medicine and Salutogenesis

  Vice-President of the Slovak Medical Association for Bioregenerative Medicine

  Cooperation agreement between EULEAD – European Club of Excellence in Leadership and Management and the Karl Landsteiner Private University for the certification course Ethical Management in Health Care

  since 2019 Lecturer at the Sigmund Freud Private University Vienna

  2018 2. Doctorate to Dr. scient. med. with Magna cum Laude

  Award of the Dr. Martin Kukucin Prize by the Slovak Medical Association for Bioregenerative Medicine

  since 2016 Founder and by 2020 until 2021 Head of the Karl Landsteiner Institute for Traditional Medicine and Saluogenesis

  Founder of EULEAD – European Club for Excellence in Leadership and Management and EULEAD President by 2020

  Member of the Ethics Advisory Board of the SENATE of the ECONOMY AUSTRIA

  Member of the Austrian Society for Foreign Policy and the United Nations (ÖGAVN)

  since 2015 Management consultant for corporate strategy, human resources management and organizational development

  Scientific member of the working group Compliance in Healthcare” in the Karl Landsteiner Society

  Author of various publications and articles as well as author of books (Dynamic Fascia, Springer-Publisher House 2017)

  since 2014 Senator und Head of the European Health Policy Forum at the SENAT of the ECONOMY AUSTRIA, Global Economic Network

  Head of the Unit for Complementary and Traditional Medicine” of the Medical Association for Vienna

  since 2013 Member of the Executive Board and from 2015 until 2019 Vice President of GAMED

  Scientific Member of the Royal Society of Medicine London

  Second Doctoral studies in Medical Science (Private University at the Principality of Liechtenstein)

  since 2011 Freelance journalist with publications in the fields of medicine, cosmetics, ethics, management and leadership

  Member of the Austrian Journalists Club (ÖJC) und der UNITED NATIONS CORRESPONDENTS ASSOCIATION VIENNA (UNCAV)

  since 2010 Generally sworn and court-certified expert for general medicine

  since 2005 Commercial Law Managing Director for the Cosmetics and Footcare Business in the family holding Dr. Schoberwalter & Schoberwalter OG

  since 2003 Deputy Chief Physician of the Pension Insurance Institution in Vienna

  1999 ÖÄK- Diploma in Occupational Medicine – Training to become a laser protection officer

  1995 ÖÄK-Diploma in Neuraltherapy

  1992 Ius practicandi

  1987 1. Doctorate to Dr.med. univ.  In addition, there is a wide range of specific knowledge and competencies in the fields of ethics and value-oriented leadership, management and organization, which is reflected in the fulfilment of leadership responsibilities, management consulting as well as in futureoriented project development.

  The range of professional activities is expanded by the active participation in innovative ideas for the social and health system as well as scientific advice in the areas of wellness and health, the management, co-design and organisation of a wide range of projects in the fields of science and research.

  Personal

  As a successful manager, I want to be recognizable as an honest and exemplary leader.

  For me, this is characterized by values such as responsibility and honesty, truthfulness and credibility, respect and reliability. I see it as a task to develop great visions and desirable goals.

  I have the power of persuasion and enthusiasm to ignite ideas in people.

  The power to endure crises and emerge stronger from dealing with them has proven itself for me.

  It is important to me to share successes with others and to pass on knowledge, to create creative impulses and to contribute to a constructive development of personality and knowledge potential. Despite the hustle and bustle of modern business life, I am able to bring inner peace to my surroundings through serenity and empathy.

  Personal Competences• A sense of responsibility

  • Reliability

  • Self-discipline

  • Integrity

  • An open mind

  • Promoting intercultural dialogue

  • Building bridges in the field of valued leadership and traditional medicine

  • International Business Development

  • Truthfulness

  • Motivation

  • Determination

  • Initiative and commitment

  • Criticism

  • Traditional Value orientation

  Leadership Skills

  • Empathy

  • Solution-oriented thinking

  • Abstract and networked thinking

  • Rhetoric

  • Analytical ability

  • Credibility

  • Planning ability

  • Solution orientation

  • Decision-making

  • Enforcement

  • Assertiveness

  • Employee motivation• Respectful and appreciative leadership behavior

  • Determinacy

  • Appreciation

  Guiding Principles

  Spiritus Sapientiae Ducit – Ut Unum Sint Stand at the head to serve, not to rule!
 • Consul Mgr. Michael Häckel, MBA


  Výkonný odborný medicínsky manager

  Country: Germany

  Education:Bavarian Faculty of Economics Management, Munich (D), completed education 1988,

  Specialization: management economics in healthcare and spa medicine
  Functions and positions:
  1. Board member German Medical Spa Association.
  2. Business management, health management and tourism
  3. Managing Director and Owner of the Häckel Group
  4. Managing Director of Häckel Reisen GmbH.
  5. Managing Director of R&E Häckel GmbH (DMZ).
  6. Senior Consultant at NewsWorkPresseagentur AG.
  7. Managing Director of BIIG Wheel GmbH.
  8. Managing Director and Founding Member of HTS Consulting
  9. Honorary Consul of the Republic of Panama in Bavaria.
 • Prihláška do SSBRM

  Prihlášku si môžete stiahnuť v papierovej forme kliknutím tu, vyplnením a podpísaním prvých 3 strán a zaslaním podľa pokynov na 4-tej strane
 • Sympóziá – Pozvánky s programom

 • Chronológia udeľovanie pôct a cien SSBRM a SLS

  2014

  Kryštálová medaila za vedu a výskum

  1. Prof. MUDr. PhDr. Peter Fedor-Freybergh, PhD., Dr.h.c. mult. (SR)
  - za celoživotné dielo v klinickej vede a výskume v oblasti prenatálnej a perinatálnej psychosomatickej medicíne

  2. Doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc. (SR)
  - za celoživotné dielo vo vede a výskume v oblasti skúmania vplyvu bioregeneračných intervenčných a terapeutických procesov na spomalenie rozvoja ochorení alebo ich liečbu na zvieracích modeloch ochorení

  3. Prof. Dr. Med. Peter Pietschmann, PhD. (Rakúsko)
  - za celoživotné dielo v základnom výskume bunkových kultúr v oblasti patofyziológie a bioregenerácie kostných buniek

  4. Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD. (SR)
  - za celoživotné dielo v klinickej vede a výskume v oblasti aplikovanej biomechaniky v bioregenerácii pohybového aparátu

  5. MMag. Peter Hauschild (Rakúsko)
  - za celoživotné dielo v klinickej chronopsychológii


  Ďakovný list

  Doc. RNDr. Štefan Varga, CSc. (SR)
  - za podporu rozvoja klinickej vedeckej a výskumnej činnosti v integratívnej a bioregeneračnej medicíne v oblasti matematickej štatistiky.

  Cena Dr. Martina Kukučína

  Primaria Univ. Dr. Med. Gabrielle Dienhart - Schneider
  - za celoživotné dielo výkonu lekárskeho povolanie (30 rokov a dlhšie) v oblasti klinickej a praktickej medicíny, za vysokú odbornosť a empatický prístup k pacientom.


  2013

  Kryštálová medaila za vedu a výskum

  1. Univ. Prof. Dr. Med. Prim. Gebhard Rieger, PhD. (Rakúsko)
  - za celoživotné dielo v klinickej vede a výskume v oblasti integratívnej oftalmológie aplikovanej vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii

  2. MR. Dr. Med. Walter Loos (Rakúsko)
  - za celoživotné dielo v klinickej vede a výskume v oblasti bioregeneračnej medicíny aplikovanej vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii

  3. Univ. Prof. Dr. Med. Wolfgang Marktl, PhD. (Rakúsko)- za celoživotné dielo v klinickej vede a výskume v oblasti fyziológie bioregenerácie organizmu aplikovanej vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii


  Ďakovný list

  Dipl. Ing. Vladimír Synek, CSc. (SR)
  - za podporu koncepcie bioregenerančej medicíny v oblasti riadiacich modelov manažmentu sociálnych systémov orientovaných na fyziologickú pracovnú záťaž, motiváciu a správanie zamestnancov.


  2012

  Cena Dr. Martina Kukučína

  - za celoživotné dielo výkonu lekárskeho povolanie (30 rokov a dlhšie) v oblasti klinickej a praktickej medicíny, za vysokú odbornosť a empatický prístup k pacientom.
  1. MUDr. Blažena Brozmanová, CSc. (SR)
  2. Doc. MUDr. Rudolf Kotula, CSc. (SR)
  3. Dr. Med. Ewald Töth (Rakúsko)
  4. Doc. Dr.Med. Thomas Rampp, PhD. (Nemecko)
  5. MUDr. Jana Šúrová (SR)
  6. Primárka MUDr. Milada Gulanová, CSc. (SR)


  2011

  Ďakovný list

  1. Dr. Med. Ewald Töth (Rakúsko)
  - za odbornú a vedeckú činnosť v oblasti alternatívnej a komplementárnej medicíny

  2. Prof. Dr. Med. Peter Pietschmann, PhD. (Rakúsko)
  - za kontinuálnu edukáciu slovenských lekárov v oblasti experimentálnej a klinickej osteológie na 5 vedeckých a edukačných sympóziách v Bratislave

  Strieborná medaila SLS

  Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD. (SR)

  Medaila založenia Společnosti lékařsko-slowanskej v Pešti, SLS
  Doc. RNDr. Matej Daniel, PhD. (ČR)
  - za rozvoj vedy a výskumu interdisciplinárneho odboru aplikovanej biomechaniky v ochoreniach muskuloskeletálneho systému.
 • Výbor SSBRM

  vybor_ssbrmvybor_ssbrm
  vybor_ssbrmvybor_ssbrm

  Sympózium 2011

  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011

  Sympózium 2012

  sympozia_2012sympozia_2012
  sympozia_2012sympozia_2012
  sympozia_2012sympozia_2012
  sympozia_2012sympozia_2012
  sympozia_2012sympozia_2012
  sympozia_2012sympozia_2012
  sympozia_2012sympozia_2012
  sympozia_2012sympozia_2012
  sympozia_2012sympozia_2012
  sympozia_2012sympozia_2012
  sympozia_2012sympozia_2012

  Sympózium 2013

  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013

  Sympózium 2014

  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014

  Sympózium 2015

  sympozia_2015sympozia_2015
  sympozia_2015sympozia_2015
  sympozia_2015sympozia_2015
  sympozia_2015sympozia_2015
  sympozia_2015sympozia_2015
  sympozia_2015sympozia_2015
  sympozia_2015sympozia_2015
  sympozia_2015

  Sympózium 2016

  Pripravujeme...

  Ocenenia 2011
  Ďakovný list

  ocenenia_2011ocenenia_2011
  ocenenia_2011ocenenia_2011
  ocenenia_2011ocenenia_2011
  ocenenia_2011

  Ocenenia 2012

  Udeľovanie Ceny Dr. Martina Kukučína - za celoživotné dielo výkonu lekárskeho povolanie (30 rokov a dlhšie) v oblasti klinickej a praktickej medicíny, za vysokú odbornosť a empatický prístup k pacientom.
  ocenenia_2012ocenenia_2012
  ocenenia_2012ocenenia_2012
  ocenenia_2012ocenenia_2012
  ocenenia_2012ocenenia_2012

  Ocenenia 2013
  Kryštálová medaila + Ďakovný list

  ocenenia_2013ocenenia_2013
  ocenenia_2013ocenenia_2013
  ocenenia_2013ocenenia_2013
  ocenenia_2013ocenenia_2013
  ocenenia_2013ocenenia_2013

  Ocenenia 2014 - odovzdávanie kryšt. medaile za vedu a výskum

  ocenenia_2014ocenenia_2014
  ocenenia_2014ocenenia_2014
  ocenenia_2014ocenenia_2014
  ocenenia_2014ocenenia_2014
  ocenenia_2014ocenenia_2014
 • Kontaktné informácie


  Slovenská spoločnosť pre bioregeneračnú medicínu
  Slovenská lekárska spoločnosť

  Cukrová 3, 813 22 Bratislava

  Prezidentka spoločnosti: Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD.
  Telefón: 004212/55574823
  Email: jwendlova@ssbrm.sk

  Kde nás nájdete

  Napíšte nám

  Meno:
  E-mail:
  Správa:
 • Výživa (Nutrológia)  <<<
 • Fytoterapia  <<<
 • Transdermálne naturálne liečivé prípravky  <<<
 • Liečivé a nutrične hodnotné potraviny (superfood)

  Írsky mach

  <<<
 • Potravinové doplnky  <<<
 • Prírodné pitné minerálne vody

  logo
  Baldovská minerálna voda


  <<<
 • Progresívne a ekologické hospodárstvo

  A2 mlieko

  <<<
 • Pohybová liečba, pomôcky na cvičenie  <<<
 • Rehabilitačné pomôcky  <<<
 • Medicínske terapeutické prístroje  <<<
 • Medicínske diagnostické prístroje  <<<
 • Psychohygiena  <<<
 • Psychológia  <<<
 • Psychiatria  <<<
 • Vedecká a odborná literatúra pre lekárov  <<<
 • Odborná literatúra pre pacientov  <<<
 • Mikroimunoterapia

  Prihláška

  <<<
 • Mikrobion

  Prihláška

  <<<
 • Funkčná svalová diagnostika

  Prihláška

  <<<