Slovenská spoločnosť pre bioregeneračnú medicínu

o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti

Logo SSBRM

SK EN
 • Koncepcia, odborné zameranie a ciele spoločnosti


  Medicínsky odbor: Integratívna bioregeneračná medicína

  Slovenská spoločnosť pre bioregeneračnú medicínu, o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti vznikla ako prvá odborná spoločnosť na Slovensku so zameraním na integratívnu medicínu.  Viac informácii


  Koncepcia spoločnosti

  Koncepcia bioregeneračnej medicíny odráža naliehavé celospoločenské a medicínske požiadavky v rýchlo sa rozvíjajúcej vedomostnej spoločnosti na diagnostiku skorých štádií...
  Ďalej


  Odborné zameranie

  Medicína výživy - liečba ochorení výživou (super food, functional food) / pohybová liečba, kde bioregeneračná medicína využíva znalosti z aplikovanej biomechaniky skeletu...
  Ďalej


  Ciele spoločnosti

  Kontinuálna edukácia slovenských lekárov renomovanými vedecko – výskumnými pracovníkmi z univerzitných kliník a výskumných inštitútov s vedecko – pedagogickými hodnosťami v...
  Ďalej

 • Koncepcia spoločnosti


  Primárna prevencia

  Koncepcia bioregeneračnej medicíny odráža naliehavé celospoločenské a medicínske požiadavky v rýchlo sa rozvíjajúcej vedomostnej spoločnosti na diagnostiku skorých štádií vyčerpania kompenzačných rezerv organizmu a integráciu bioregeneračných programov do prevencie vzniku ochorení (primárna prevencia) pre zamestnancov a podnikateľov so zvýšeným pracovným zaťažením sprevádzaným s predĺženou pracovnou dobou, s trvalým stresom, nedostatkom času pre oddych.


  Sekundárna prevencia

  Bioregeneračná medicína taktiež integruje do liečebných postupov v klasickej medicíne s cieľom zrýchliť proces uzdravenia a zlepšenia zdravotného stavu pacientov vedúceho k skráteniu práceneschopnosti (sekundárna prevencia).


  Dôležitosť

  Koncepcia bioregeneračnej medicíny vychádza z kritérií dnešnej demokratickej spoločnosti, kde zdravie a dlhodobá práceschopnosť – patria k najdôležitejším faktorom ekonomickej existencie jedinca v spoločnosti.
 • Odborné zameranie


  Medicína výživy
  - liečba ochorení výživou (super food, functional food)


  Pohybová liečba
  - kde bioregeneračná medicína využíva znalosti z aplikovanej biomechaniky skeletu


  Psycho-somato-sociálna medicína a liečba
  - body-mind medicine


  Elektrotechnická a virtuálna medicína
  - bioelektromagnetické polia človeka
  - - diagnostika a terapia
  - patogénne elektromagnetické informačné polia v životnom prostredí
  - - vplyv na človeka a možnosti ich eliminácie


  Filozofická terapia
  - morálne hodnoty
  - zmysel života
  - cieľ činnosti človek zameraný na prínos pre spoločnosť
  - etikoterapia.
 • Ciele spoločnosti

  1. Kontinuálna edukácia slovenských lekárov renomovanými vedecko – výskumnými pracovníkmi z univerzitných kliník a výskumných inštitútov s vedecko – pedagogickými hodnosťami v novom interdisciplinárnom progresívne sa rozvíjajúcom odbore integratívnej bioregeneračnej medicíny.

  2. Prezentácia najnovších výsledkov z oblasti klinického vývoja a výskumu v oblasti bioregeneračnej medicíny a možnosti integrácie bioregeneračnej medicíny do klasickej medicíny v praxi.

  3. Motivácia slovenských lekárov k aktívnemu rozvíjaniu medzinárodnej vedecko – výskumnej spolupráce v rámci EU, zapájanie slovenských lekárov do medzinárodných vedecko - výskumných a odborných tímov.

  4. Vytvorenie sekcie pre mladých vedeckých pracovníkov v štádiu doktorandského štúdia a umožnenie prezentácie výsledkov ich vedecko-výskumnej práce.

  5. Ohodnotenie a uctenie si práce slovenských a zahraničných vedeckých a výskumných pracovníkov, bádajúcich v oblasti integratívnej medicíny udelením cien pri laudačnom ceremoniály na každoročnom medzinárodnom sympóziu, organizovanom spoločnosťou.
  5.1. Kryštálová medaila za vedu a výskum v oblasti bioregeneračnej a integratívnej medicíny
  5.2. Cena Dr. Martina Kukučína za bioregeneračnú medicínu integrovanú do praktickej medicíny - za celoživotné dielo výkonu lekárskeho povolania, za vysokú odbornosť a empatický prístup k pacientom
  5.3. Ďakovný list kolegom z nemedicínskych interdisciplinárnych odborov, ktorí sa podieľajú na rozvoji odboru bioregeneračnej a integratívnej medicíny.

  6. Publikačná a prednášková činnosť pre lekárov a pre laickú verejnosť.

  7. Medzinárodná spolupráca s klinickými a výskumnými pracoviskami integratívnej medicíny.

  8. Výmena praktických skúseností a vedomostí lekárov pôsobiacich v privátnej sfére a poskytujúcich alternatívnu terapiu na spoločných seminároch a sympóziách.
 • Spolupráca

  SSBRM vyzýva k spolupráci odborníkov z interdisciplinárnych odborov, ktorí svojou vedeckou a výskumnou činnosťou pomáhajú riešiť parciálne úlohy projektov, spadajúcich do ich odbornosti a tým podporujú rozvoj integratívnej bioregeneračnej medicíny a opačne SSBRM pomáha kolegom v iných vedných interdisciplinárnych odboroch riešiť tie časti, ktoré spadajú do oblasti integratívnej bioregeneračnej medicíny.

  SSBRM sa zároveň snaží svojou koncepciou a zameraním ovplyvňovať a usmerňovať vedeckú, výskumnú a praktickú činnosť iných vedných odborov, ktoré vplývajú na zdravie človeka, tak aby bola ich činnosť nasmerovaná v prospech udržania zdravia jedinca.

  1. biotechnológia a potravinárska technológia, potravinárska biochémia a toxikológia
  2. biologické poľnohospodárstvo
  3. environmentálna ekológia
  4. elektrotechnické inžinierstvo
  5. aplikovaná medicínska fyzika a matematika
  6. matematická štatistika
  7. psychológia, chronopsychológia
 • História


  Od založenia po súčasnosť

  Založenie spoločnosti iniciovala v Bratislave v roku 2010 Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD., ktorá vypracovala koncepciu zamerania a činnosti spoločnosti a stala sa prvou prezidentkou spoločnosti.


  Činnosť spoločnosti bola schválená prezídiom SLS od 1.1. 2011.  Koncepcia spoločnosti je svojím zameraním novátorská s progresívnymi cieľmi aj v medzinárodnom ponímaní.


  Spoločnosť zorganizovala desať medzinárodných a vedeckých sympózií o bioregeneračnej medicíne v Bratislave s veľkým úspechom.


  Výbor spoločnosti tvorí medzinárodný tím odborníkov, s dlhoročnou klinickou praxou a skúsenosťami v klinickom výskume v oblasti integratívnej medicíny.


  Členovia výboru sú členmi medzinárodných tímov, organizácií, spoločností alebo inštitútov, ktoré sa podieľajú na rozvoji integratívnej medicíny a sú členmi redakčných rád vedeckých časopisov orientovaných na odborné a vedecké práce z oblasti integratívnej medicíny.


  Prezidentka spoločnosti je školiteľkou viacerých doktorandov zo SR a zahraničia, ktorých téma výskumných projektov je z oblasti integratívnej bioregeneračnej medicíny.
 • Ceny a pocty


  V súlade s platným Štatútom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) pre udeľovanie cien a pôct, Slovenská spoločnosť pre bioregeneračnú medicínu, o.z. SLS (ďalej len „SSBRM“) vydáva vlastný Štatút udeľovania cien a pôct.


  SSBRM:
  a) podporuje zvyšovanie a prehlbovanie odbornej a profesionálnej úrovne a rozvoj vedeckej a výskumnej práce svojich členov v oblasti integratívnej bioregeneračnej medicíny
  b) oceňuje všeobecne uznávané vynikajúce výsledky dlhodobej odbornej činnosti, publikačné a prednáškové aktivity v bioregeneračnej medicíne a zásluhy o rozvoj SSBRM udeľovaním vlastných cien a pôct.


  I. P O C T Y: (jednotlivé druhy sú uvedené v poradí podľa ich hierarchie)
  A. Ďakovný list SSBRM
  B. Medaila SSBRM (Kryštálová medaila)
  C. Čestné členstvo výboru SSBRM
  D. Čestné členstvo SSBRM


  II. C E N Y
  A. Cena Dr. Martina Kukučína
  B. Cena SBRM za najlepšiu odbornú publikáciu
  C. Cena SSBRM za najlepšiu odbornú prednášku  Udeľovanie pôct:
  Pocty udeľuje výbor SSBRM. Pocty sa udeľujú bez nároku na finančnú odmenu. Diplomy sa vyhotovujú v jednom vyhotovení a podpisujú ho: prezident SSBRM a vedecký sekretár SSBRM (pre zahraničných kolegov prezident SLS), v ich neprítomnosti viceprezident SSBRM a člen výboru poverený agendou cien a pôct SSBRM. Diplomy pri čestnom členstve SSBRM podpisuje prezident SLS, prezident a vedecký sekretár SSBRM.
 • Medaila SSBRM - kryštálová medaila

  Kryštálovú medailu udeľuje výbor SSBRM členom a tiež nečlenom SSBRM, právnickým a fyzickým osobám jeden krát za rok pri príležitosti Medzinárodného vedeckého a edukačného sympózia o bioregeneračnej medicíne. Cena sa udeľuje za dosiahnuté úspechy vo vedecko – výskumnej a v publikačnej činnosti z oblasti bioregeneračnej medicíny - interdisciplinárneho vedného odboru, ktorý je súčasťou integratívnej medicíny (liečba výživou, aplikovaná biomechanika v pohybovej liečbe, psycho-somato-sociálna medicína, elektrotechnická a energetická medicína, filozofická terapia).

  Kryštálová medaila je vyhotovená zo skla a udeľuje sa spolu s diplomom v jazyku slovenskom a anglickom pri príležitosti Medzinárodného vedeckého a edukačného sympózia o bioregeneračnej medicíne, spravidla pri okrúhlom alebo lomenom životnom jubileu fyzickej osoby nad 50 rokov (vekové kritérium však nie je mandátnou podmienkou), alebo inom významom výročí a jubileu právnickej osoby. Pre zahraničných ocenených podpisuje diplom prezident SSBRM a prezident SLS.
 • Ceny

  A. Cena Dr. Martina Kukučína
  B. Cena SBRM za najlepšiu odbornú publikáciu
  C. Cena SSBRM za najlepšiu odbornú prednášku

  Cenu Dr. Martina Kukučína udeľuje výbor SSBRM jedenkrát za rok pri príležitosti medzinárodného sympózia o bioregeneračnej medicíne. Cena sa udeľuje lekárom, ktorí sa stali uznávanými odborníkmi na Slovensku za ich celoživotné dielo a výsledky, ktoré dosiahli pri výkone lekárskeho povolania počas svojej odbornej praxe (30 rokov a dlhšie) v oblasti klinickej a praktickej medicíny a lekárom, ktorí sa vyznačovali najmä profesionálnym a empatickým prístupom k pacientom.Dr. Martin Kukučín, vlastným menom Dr. Matej Bencúr (17. 5. 1860 – 21. 05. 1928), slovenský lekár, prozaik, dramatik a publicista. Bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského literárneho realizmu, zakladateľ modernej slovenskej prózy. Lekársku fakultu Karlovej Univerzity úspešne ukončil v Prahe. Povinnú lekársku prax absolvoval na klinikách v Bratislave, Innsbrucku a vo Viedni. Na Slovensku nenašiel miesto lekára a tak hľadal uplatnenie v zahraničí. Prihlásil sa do viacerých súbehov, nakoniec získal miesto obecného lekára v obci Selce na ostrove Brač. Spolu s lekárskou ordináciou si zriadil aj lekáreň, v ktorej preferoval prírodné liečivá, magistra liter vyrobené z rastlín a liečivých byliniek rastúcich na ostrove. V prevencii a liečbe ochorení odporúčal morské kúpele a plnohodnotnú stravu. Spájal klasickú medicínu s alternatívnou medicínou. Prácu obecného lekára na ostrove, kde neboli nemocnice a obecný lekár bol jedinou nádejou pre chorých v niekoľkých obciach, prijal Dr. Martin Kukučín ako svoje celoživotné poslanie a neskôr odmietol aj iné ponúkané miesta lekára na mestských klinikách. V roku 1908 odišiel do Južnej Ameriky, Punta Arenas v Chile, kde pokračoval v práci praktického lekára v tých častiach regiónu, kde nebola lekárska starostlivosť dostupná a liečil najmä nemajetných občanov. SSBRM si zvolila meno Dr. Martina Kukučina pre udeľovanie ceny ako prejav ocenenia jeho osobnosti a zásluh, ako symbol nezištnej činnosti v oblasti praktickej medicíny v tých najnáročnejších podmienkach (ostrov Brač, Chile) a poskytovania odbornej medicínskej starostlivosti početným, nemajetným vrstvám občanov, ako ocenenie jeho empatického prístupu k pacientom a uplatňovania komplementárnej a alternatívnej medicíny.
  Cena SSBRM za najlepšiu odbornú publikáciu sa udeľuje členovi SSBRM za autorstvo alebo spoluautorstvo monografie alebo inej odbornej publikácie alebo za súbor odborných prác, ktoré boli predložené do súťaže o najlepšiu odbornú publikáciu a ktoré boli vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku.
  Cena SSBRM za najlepšiu odbornú prednášku sa udeľuje členovi (kolektívu) SSBRM za prednášku prednesenú na odbornom podujatí SSBRM v predchádzajúcom kalendárnom roku.

  Pocty a ceny sa udeľujú bez nároku na finančnú odmenu. Členom SSBRM je možné navrhovať a udeľovať ceny a pocty SLS podľa Štatútu udeľovania cien a pôct SLS, ktorý je zverejnený na webovej stránke www.sls.sk
 • Ďakovný list SSBRM

  Ďakovný list SSBRM sa udeľuje právnickým alebo fyzickým osobám, najmä členom výboru SSBRM za dlhoročnú záslužnú činnosť v prospech budovania a rozvoja SSBRM alebo za jednorazový záslužný čin v oblasti zdravotníctva a v odbore bioregeneračnej medicíny a tiež kolegom z interdisciplinárnych odborov, ktorí sa podieľajú na rozvoji odboru integratívnej bioregeneračnej medicíne. • Čestné členstvo výboru SSBRM

  Čestné členstvo výboru SSBRM sa udeľuje najmä dlhoročným členom výboru SSBRM za významné zásluhy o budovanie a rozvoj SSBRM na konkrétne funkčné obdobie.


  Čestné členstvo SSBRM

  Čestné členstvo SSBRM navrhuje výbor SSBRM a udeľuje sa po schválení Prezídiom SLS a to:

  1. členom SSBRM za mimoriadne zásluhy o budovanie a rozvoj SSBRM, najmä pri odbornom a organizačnom zabezpečovaní odborných a vedeckých vzdelávacích aktivít a

  2. iným fyzickým a právnickým osobám za ich dlhodobý prínos v oblasti rozvoja bioregeneračnej medicíny, vzájomnej spolupráce a dobrých partnerských kontaktov
  - fyzickým osobám sa udeľuje spravidla pri životnom jubileu nad 60 rokov a spravidla po získaní predchádzajúcich pôct
  - odovzdáva sa na zhromaždení členov, alebo na významnom odbornom podujatí v príslušnom kalendárnom roku
  - diplom sa vyhotovuje v latinskom jazyku.
 • Výbor SSBRM

  Prezidentka SSBRM
  Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD.

  Vedecké a odborné riadenie spoločnosti, vedecký a odborný garant SSBRM.
  Odborný profil


  Vedecká sekretárka
  Univ. Dr. Med. Gabrielle Dienhart-Schneider

  Odborný garant pre integratívnu medicínu, orthomolekulárnu medicínu, balneoterapiu a fyzikálnu medicínu, medicínu pohlaví, psychoterapiu.
  Odborný profil


  Vice-prezidentka
  Univ. Dr. Med. Helga Hahn

  Odborný garant pre medicínu výživy, pracovné lekárstvo, psycho-somato-sociálnu medicínu, environmentálnu medicínu, hygienu, znečistenie prostredia a medicínu katastrof a hromadných nešťastí.
  Odborný profil


  Marketingová komunikácia, vzťahy k odbornej verejnosti
  PhDr. Pavol Novák, PhD.

  Domáca a zahraničná marketingová komunikácia, vzťahy k odbornej verejnosti v oblasti bioregenerácie organizmu.
  Odborný profil


  Dozorná rada:
  1. Dr. Ján Augustín -- predseda dozornej rady
  2. MUDr. Anna Doležalová
  3. Doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.
 • Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD. (Slovensko)


  Prezidentka spoločnosti

  Jaroslava Wendlová skončila Lekársku fakultu Univerzity J.A. Komenského v Bratislave. Pôsobila ako odborná asistentka na Klinike Geriatrie LFUK a I. Internej klinike LFUK v Bratislave. Študijný pobyt absolvovala na univerzitných klinikách v Prahe, Moskve, Viedni, Bad Pyrmonte, Hannoveri, Ulme. Získala vedeckú hodnosť kandidáta vied v ČR a docenta v SR. Společnost pro metabolické onemocnení skeletu České lékařske společnosti J.E. Purkyně v Prahe jej 3 - krát udelila prvú cenu za najlepšiu vedeckú prácu z osteológie publikovanú v rokoch 1999, 2006 a 2007. V roku 2009 jej sanofi – aventis s.r.o. udelila Čestné uznanie za 7 originálnych, nezávislých publikácii z oblasti osteológie.

  S úspechom (cum lauda) ukončila medzinárodný Certifikovaný kurz z kostnej denzitometrie International Osteoporosis Foundation (IOF) v Rakúsku, diplomované postgraduálne štúdium integratívnej medicíny v Nemecku a Rakúsku, diplomované štúdium medicíny výživy v Rakúsku, diplomované štúdium psychosomatosociálnej medicíny v Rakúsku, diplomované štúdium urgentnej medicíny v Rakúsku, Certifikované postgraduálne štúdium aplikovanej biomechaniky muskuloskeletálneho systému na Technickej Univerzite v Ulme, Nemecko, diplomované štúdium regulačnej analýzy v chronopsychológii na Inštitúte chronopsychológie, Sigmund Freud Univerzity vo Viedni.

  Členstvo v redakčných radách vedeckých časopisov získané konkurzným konaním:
  1. Emergency Medicine (DOVE Medical Press, New Zealand)
  2. Journal für Mineralstoffwechsel (Austria)
  3. Wiener medizinische Wochenschrift (Austria)
  4. Journal of Integrative Nephrology and Andrology (JINA, Shanghai, China)
  5. zastupujúca editorka Public Health (BioMed Central, England)
  6. recenzentka vedeckých prác prihlásených na medzinárodné vedecké konferencie organizované WSEAS (World Scientific and Engineering Academy and Society), Anglicko

  Hosťujúca editorka (šéfredaktorka) vo vedeckých časopisoch (Guest editor):
  1. Monotematické číslo: Osteology: Basic and Clinical Aspects, 2007, vol 157, č.23/24, pre Wiener medizinische Wochenschrift, Rakúsko.
  2. Monotematické číslo: Applied biomechanics in Osteology 2011, vol 161, 19 – 20, pre Wiener medizinische Wochenschrift, Rakúsko.
  3. Monotematické číslo: Electrotechnical and virtual medicine in progress, prer Current Signal Transduction Therapy, Bentham Science Publishers, USA, 2015 in production.

  Zodpovedná riešiteľka, spoluriešiteľka výskumných projektov, tvorca idei a postupov riešenia výskumných projektov
  1. Zodpovedná riešiteľka : „Jednoročné farmakologicko - epidemiologické celoslovenské multicentrické sledovanie účinnosti a bezpečnosti prípravku Calciton 200 I.U. nasálny spray v ambulantnej praxi“ (Poskytovateľ grantu: Slovakofarma, Hlohovec)
  2. Tvorca idei a postupov riešenia výskumného projektu: „Stratégia vyhľadávania pacientov s ochorením Morbus Paget na Slovensku“ (Poskytovateľ grantu: Novartis)
  3. Spoluriešiteľka: „Stratégia rozvoja znalostnej ekonomiky a spoločnosti do roku 2015 – spoluriešiteľka za oblasť týkajúcu sa rizika výskytu ochorení spojených s rozvojom znalostnej spoločnosti s návrhom na ich riešenie v prevencii a liečbe“. (Projektová úloha z požiadavky uznesenia vlády SR č. 906 z 25.októbra 2006, gestor – Ekonomický ústav SAV)
  4. Menovaná Vedeckou radou Ministerstva zdravotníctva SR za rezort zdravotníctva ako riešiteľka za SR do medzinárodného projektu Joint Programming in Research v rámci témy Health, Food and the Prevention of Diet related Diseases, koordinovaného z Ministry of Economic Affairs v Haagu, Holandsko, Členka medzinárodného riadiaceho výboru - Member of the International Management Board of Joint Programming Initiative A healthy diet for a healthy life (JPI HDHL), Haag, Holandsko.

  Publikácie: 66 vedeckých prác ako prvý autor, je samostatnou autorkou troch monografií: Osteoporóza. Pohybová liečba (Bratislava, 2008), Biomechanical variables in bone densitometry, (Bratislava 2010), Biomechanical variables in assessment of fracture risk (New York, ,2012), 1 kapitola o príčinách vzniku depresie u osteoporotických pacientok po zlomeninách stavcov vo vedeckej knihe Women and Depression (New York, 2009), 8 kapitol vo vedeckej knihe Osteoporosis: Etiology, Diagnosis and Treatment (New York, 2009), 1 kapitola vo vedeckej knihe Overweightness and Walking (New York, 2010), 1 kapitola vo vedeckej knihe Recent Progress in Medicinal Plants (India, 2014). Svojimi 17 úspešnými odbornými brožúrami sa od roku 1998 podieľa na kontinuálnom vzdelávaní osteoporotického pacienta na Slovensku. Citácie: 247 takmer len v zahraničnej literatúre.

  V roku 2010 vytvorila originálnu koncepciu zamerania a cieľov bioregeneračnej medicíny a iniciovala založenie Slovenskej spoločnosti pre bioregeneračnú medicínu. V súčasnosti pôsobí v zahraničí v odbore integratívnej medicíny, bioregeneračnej medicíny a aplikovanej biomechaniky v muskuloskeletálnej medicíne.

  Je školiteľkou doktorandov na FZaSP TU v Trnave a na STU v Bratislave.

  Bronzová medaila SLS (2009) za rozvoj interdisciplinárneho odboru Aplikovanej biomechaniky v muskuloskeletálnej medicíne

  Strieborná medaila SLS (2011) za rozvoj interdisciplinárneho odboru Bioregeneračnej medicíny, za vytvorenie koncepcie činnosti, organizačnej štruktúry a iniciáciu založenia Slovenskej spoločnosti pre bioregeneračnú medicínu a jej integráciu do medzinárodného programu JPI HDHL (Joint programming initiative a healthy diet for healthy life).

  Kryštálová medaila SSBRM (2014) za vedeckovýskumnú činnosť v oblasti bioregneračnej integratívnej medicíny.

  Ďakovné listy
  1. Ďakovný list Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti za prednášku na IV. Slovenskom geriatrickom kongrese s medzinárodnou účasťou v Tatranskej Lomnici 2005.
  2. Ďakovný list Odbornej spoločnosti pre FBLR za prednášku na XI. Jesennej rehabilitačnej konferencii s medzinárodnou účasťou v Nových Zámkoch 2005.
  3. Ďakovný list Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí za prednášku na 11. Kongrese slovenských a českých osteólogov v Piešťanoch 2008.
  4. Ďakovný list Slovenskej lekárskej spoločnosti 2010 za publikované vedecké monografie:
  4.1. Osteoporóza. Aplikovaná biomechanika v kinesioterapii (2008)
  4.2. Biomechanical variables in assesment of fracture risk (2010)
  4.3. Desať kapitol vo vedeckých knihách publikovaných v USA, Nova Science Publishers (2008, 2010).
  5. Ďakovný list spoločnosti Gedeon Richter Slovakia 2010 za organizovanie nezávislých vedeckých medzinárodných edukačných sympózií z klinickej osteológie a za originálnu nezávislú prednášku Do men and women fracture in the femoral neck area by fall at the same BMD value? Prednesenú na 4. Medzináronodm vedeckom a edukačnom osteologickom sympóziu a na 1. Sympóziu aplikovanej biomechanik v muskuloskeletálnej medicíne na Slovensku.

  Na základe publikovania originálnych vedeckých prác s problematikou, ktorá ešte nebola publikovaná vo svetovej literatúre bola navrhnutá a vybraná do ročenky Who is who in the world 2010?

  Verejná vedecká a odborná činnosť
  Organizátorka, prezidentka, odborný a vedecký garant 9 Medzinárodných vedeckých a edukačných sympóziách s problematikou osteológie a bioregeneračnej medicíny 2007 až 2014 v Bratislave, 2008 aj v Košiciach.

  Znalosť jazykov: aktívne anglicky, nemecky, rusky.
 • Univ. Dr. Med. Gabrielle Dienhart-Schneider (Nemecko, Rakúsko)


  Vedecká sekretárka

  Dr. Med. Gabrielle Dienhart_Schneider sa narodila v Nemecku. Po úspešnom skončení Lekárskej fakulty v Homburgu/Saar začala pracovať na chirurgickom oddelení a neskôr na internom oddelení v Marienkrankenhaus v Sankt Wendel v Nemecku, kde obhájila atestáciu z obidvoch odborov. Po získaní atestačných diplomov preberá rozsiahlu privátnu ambulantnú prax po svojich rodičoch v Bekingene/Saar. V ambulantnej praxi pokračuje v tradíciách rodičov – v klasickej medicíne, ale kontinuálne si rozširuje svoje vzdelanie štúdiom integratívnej medicíny.

  Nielen v Nemecku ale aj v zahraničí a s veľkým úspechom aplikuje svoje vedomosti v praxi. Liečebné úspechy integratívnej medicíny v jej privátnej praxi ju natoľko fascinujú, že sa rozhodne venovať len tomuto novému vednému odboru. Vzhľadom na rozsiahlu erudíciu a 30 ročnú prax z oblasti integratívnej medicíny získava v roku 2011 v konkurznom konaní post primárky Liečebného kúpeľného inštitútu La Pura v Gars am Kamp, Rakúsko, zameraného na female gender medicine a integratívnu medicínu, kde pôsobí dodnes. V roku 2013 po návrhu a zvolení do funkcie vedeckej sekretárky Slovenskej spoločnosti pre bioregeneračnú medicínu, túto neplatenú funkciu prijala s predsavzatím pomáhať prezidentke spoločnosti v edukácii slovenských lekárov v praktickej klinickej integratívnej medicíne. Je členkou 9 odborných vedeckých medzinárodných spoločností zameraných na integratívnu medicínu.

  Dr. Med. Dienhart-Schneider má taktiež dlhoročné skúsenosti s realizáciou prospektívnych intervenčných klinických štúdií vo fáze II. a III., v ktorých pôsobila ako vedúci klinický a vedecký pracovník.

  Diplomy z integratívnej medicíny: psychosomatická medicína, integratívna kúpeľná medicína, orthomolekulárna medicína, mezoterapia, estetická medicína (aplikácia kys. hyaluronovej, carboxyterapia, injekčná lipolýza, laserova liečba), hypnóza, autogénny tréning, detoxikačné terapeutické metódy v integratívnej medicíne.

  2014 – jej bola udelená Cena Dr. Martina Kukučína SSBRM za celoživotné dielo výkonu lekárskeho povolania a vysokú odbornosť v oblasti integratívnej medicíny
 • Univ. Dr. Med. Helga Hahn (Rakúsko)


  Vice-prezidentka

  Dr. Helga Hahn sa narodila vo Viedni, kde skončila aj lekársku fakultu a ako mladá absolventka začala pracovať na Klinike urgentnej medicíny a anesteziológie, bola tiež členkou záchranárskeho tímu. Neskôr ukončuje diplomované štúdium pracovného lekárstva, hygieny, znečistenia životného prostredia a medicínu katastrof. Pod vplyvom svojho vysoko humánneho cítenia a po absolvovaní certifikovaného štúdia Riadenie a organizácia v prípade katastrof, sa úspešne zúčastňuje ako vedúca tímu pri záchranárskych akciách vo svete v oblastiach postihnutých rôznymi katastrofami a vojnami. Popri práci pracovného lekára pokračuje v štúdiu ďalších medicínskych diplomovaných odborov: environmentálna medicína, medicína výživy, akupunktúra, kinesiológia pohyblivosti chrbtice v certifikovaných odboroch: sociálne determinanty zdravia, pracovná psychológia, burn out syndrom, metódy zmierňovania účinku stresu, environmentálna ergonomika.

  Popri práci pracovného a posudkového lekára v štátnych ustanovizniach, pracuje dlhoročne aj v privátnej ambulancii ako lekár pre integratívnu medicínu, s bohatými skúsenosťami. Dr Hahn ma bohatú prednáškovú činnosť pre lekárov a pre pracovníkov v rôznych priemyselných odvetviach s tematikou pracovného lekárstva, je autorkou 5 odborných publikácií, spoluautorkou 2 publikácií, napísala odborný scenár k 4 edukačným filmom.

  Ocenenia:
  1997 – Strieborné ocenenie za klinickú štúdiu prezentovanú formou posteru na 9. Medzinárodnej konferencii pracovného lekárstva o ochoreniach dýchacích ciest, Kyoto, Japonsko.
  2013 – Cena Egmonta Baumgartnera Rakúskej spoločnosti pracovného lekárstva za Klinickú štúdiu Efektivita bezpečnosti pri práci u špecialistov požiarnej ochrany.
 • PhDr. Pavol Novák, MPH (Slovensko)


  Marketingová komunikácia, vzťahy k odbornej verejnosti

  PhDr Pavol Novák bol navrhnutý a zvolený do funkcie vzhľadom na jeho dlhoročné skúsenosti a dosiahnuté úspechy v oblasti riadenia manažmentu v domácom a zahraničnom marketingu.
 • Prihláška

  Prihlášku si môžete stiahnuť v papierovej forme kliknutím tu, vyplnením a podpísaním prvých 3 strán a zaslaním podľa pokynov na 4-tej strane
 • Chronológia udeľovanie pôct a cien SSBRM a SLS

  2014

  Kryštálová medaila za vedu a výskum

  1. Prof. MUDr. PhDr. Peter Fedor-Freybergh, PhD., Dr.h.c. mult. (SR)
  - za celoživotné dielo v klinickej vede a výskume v oblasti prenatálnej a perinatálnej psychosomatickej medicíne

  2. Doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc. (SR)
  - za celoživotné dielo vo vede a výskume v oblasti skúmania vplyvu bioregeneračných intervenčných a terapeutických procesov na spomalenie rozvoja ochorení alebo ich liečbu na zvieracích modeloch ochorení

  3. Prof. Dr. Med. Peter Pietschmann, PhD. (Rakúsko)
  - za celoživotné dielo v základnom výskume bunkových kultúr v oblasti patofyziológie a bioregenerácie kostných buniek

  4. Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD. (SR)
  - za celoživotné dielo v klinickej vede a výskume v oblasti aplikovanej biomechaniky v bioregenerácii pohybového aparátu

  5. MMag. Peter Hauschild (Rakúsko)
  - za celoživotné dielo v klinickej chronopsychológii


  Ďakovný list

  Doc. RNDr. Štefan Varga, CSc. (SR)
  - za podporu rozvoja klinickej vedeckej a výskumnej činnosti v integratívnej a bioregeneračnej medicíne v oblasti matematickej štatistiky.

  Cena Dr. Martina Kukučína

  Primaria Univ. Dr. Med. Gabrielle Dienhart - Schneider
  - za celoživotné dielo výkonu lekárskeho povolanie (30 rokov a dlhšie) v oblasti klinickej a praktickej medicíny, za vysokú odbornosť a empatický prístup k pacientom.


  2013

  Kryštálová medaila za vedu a výskum

  1. Univ. Prof. Dr. Med. Prim. Gebhard Rieger, PhD. (Rakúsko)
  - za celoživotné dielo v klinickej vede a výskume v oblasti integratívnej oftalmológie aplikovanej vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii

  2. MR. Dr. Med. Walter Loos (Rakúsko)
  - za celoživotné dielo v klinickej vede a výskume v oblasti bioregeneračnej medicíny aplikovanej vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii

  3. Univ. Prof. Dr. Med. Wolfgang Marktl, PhD. (Rakúsko)- za celoživotné dielo v klinickej vede a výskume v oblasti fyziológie bioregenerácie organizmu aplikovanej vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii


  Ďakovný list

  Dipl. Ing. Vladimír Synek, CSc. (SR)
  - za podporu koncepcie bioregenerančej medicíny v oblasti riadiacich modelov manažmentu sociálnych systémov orientovaných na fyziologickú pracovnú záťaž, motiváciu a správanie zamestnancov.


  2012

  Cena Dr. Martina Kukučína

  - za celoživotné dielo výkonu lekárskeho povolanie (30 rokov a dlhšie) v oblasti klinickej a praktickej medicíny, za vysokú odbornosť a empatický prístup k pacientom.
  1. MUDr. Blažena Brozmanová, CSc. (SR)
  2. Doc. MUDr. Rudolf Kotula, CSc. (SR)
  3. Dr. Med. Ewald Töth (Rakúsko)
  4. Doc. Dr.Med. Thomas Rampp, PhD. (Nemecko)
  5. MUDr. Jana Šúrová (SR)
  6. Primárka MUDr. Milada Gulanová, CSc. (SR)


  2011

  Ďakovný list

  1. Dr. Med. Ewald Töth (Rakúsko)
  - za odbornú a vedeckú činnosť v oblasti alternatívnej a komplementárnej medicíny

  2. Prof. Dr. Med. Peter Pietschmann, PhD. (Rakúsko)
  - za kontinuálnu edukáciu slovenských lekárov v oblasti experimentálnej a klinickej osteológie na 5 vedeckých a edukačných sympóziách v Bratislave

  Strieborná medaila SLS

  Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD. (SR)

  Medaila založenia Společnosti lékařsko-slowanskej v Pešti, SLS
  Doc. RNDr. Matej Daniel, PhD. (ČR)
  - za rozvoj vedy a výskumu interdisciplinárneho odboru aplikovanej biomechaniky v ochoreniach muskuloskeletálneho systému.
 • Výbor SSBRM

  vybor_ssbrmvybor_ssbrm
  vybor_ssbrmvybor_ssbrm

  Sympózium 2011

  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011sympozia_2011
  sympozia_2011

  Sympózium 2012

  sympozia_2012sympozia_2012
  sympozia_2012sympozia_2012
  sympozia_2012sympozia_2012
  sympozia_2012sympozia_2012
  sympozia_2012sympozia_2012
  sympozia_2012sympozia_2012
  sympozia_2012sympozia_2012
  sympozia_2012sympozia_2012
  sympozia_2012sympozia_2012
  sympozia_2012sympozia_2012
  sympozia_2012sympozia_2012

  Sympózium 2013

  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013sympozia_2013
  sympozia_2013

  Sympózium 2014

  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014
  sympozia_2014sympozia_2014

  Sympózium 2015

  sympozia_2015sympozia_2015
  sympozia_2015sympozia_2015
  sympozia_2015sympozia_2015
  sympozia_2015sympozia_2015
  sympozia_2015sympozia_2015
  sympozia_2015sympozia_2015
  sympozia_2015sympozia_2015
  sympozia_2015

  Sympózium 2016

  Pripravujeme...

  Ocenenia 2011
  Ďakovný list

  ocenenia_2011ocenenia_2011
  ocenenia_2011ocenenia_2011
  ocenenia_2011ocenenia_2011
  ocenenia_2011

  Ocenenia 2012

  Udeľovanie Ceny Dr. Martina Kukučína - za celoživotné dielo výkonu lekárskeho povolanie (30 rokov a dlhšie) v oblasti klinickej a praktickej medicíny, za vysokú odbornosť a empatický prístup k pacientom.
  ocenenia_2012ocenenia_2012
  ocenenia_2012ocenenia_2012
  ocenenia_2012ocenenia_2012
  ocenenia_2012ocenenia_2012

  Ocenenia 2013
  Kryštálová medaila + Ďakovný list

  ocenenia_2013ocenenia_2013
  ocenenia_2013ocenenia_2013
  ocenenia_2013ocenenia_2013
  ocenenia_2013ocenenia_2013
  ocenenia_2013ocenenia_2013

  Ocenenia 2014 - odovzdávanie kryšt. medaile za vedu a výskum

  ocenenia_2014ocenenia_2014
  ocenenia_2014ocenenia_2014
  ocenenia_2014ocenenia_2014
  ocenenia_2014ocenenia_2014
  ocenenia_2014ocenenia_2014
 • Kontaktné informácie


  Slovenská spoločnosť pre bioregeneračnú medicínu
  Slovenská lekárska spoločnosť

  Cukrová 3, 813 22 Bratislava

  Prezidentka spoločnosti: Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD.
  Telefón: 004212/55574823
  Email: jwendlova@ssbrm.sk

  Kde nás nájdete

  Napíšte nám

  Meno:
  E-mail:
  Správa:
 • Partneri podporujúci činnosť SSBR a odborné reklamy


 • Notice: Undefined variable: pon12_nadpis in /data/e/4/e4d57054-ecd8-41a2-b2cb-200092a72518/ssbrm.sk/web/index.php on line 749